Guldmakrel - Dorado

Coryphaena hippurus

Guldmakrel